Tervetuloa hankkeen esittelysivulle. Hanke on käynnistetty 1.9.2015 ja se päättyy 31.12.2016.

 

Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle

Isoverstas on kehittäjäyhteisö, joka tukee jäsenorganisaatioitaan tarjoamalla kanavia, työvälineitä ja sisältöjä laaja-alaiseen verkko-oppimisen kehittämiseen ja osaamisen jatkuvaan varmistamiseen. Isoverstaan haasteena on toimia jatkuvasti uudistuvana oppivana organisaationa, joka pystyy tunnistamaan uudistumisen tarpeen ja toteuttamaan palvelujaan jatkuvasti kehittyvissä oppimisympäristöissä. Laaja verkostomme tarvitsee tukea rakenteiden ja opetushenkilöstön osaamisen suunnitelmalliseen kehittymiseen ja toimintojen vakiinnuttamiseen.

Toisen asteen koulutus elää poikkeuksellisen voimakasta muutoksen aikakautta, kun koulutuksen rahoitus-järjestelmää, järjestämislupia, opetussuunnitelmia ja lukion ylioppilastutkintoa ollaan uudistamassa rinnakkain. Digiosaamisen merkityksen kasvu oppimisympäristöissä ja opetuksessa tarkoittaa, että jokaisella opettajalla pitää olla perustaidot ja osalla keskitasoa paremmat taidot, jotta oppilaitoksen sisäinen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opetuksen tukijärjestelmä voi toteutua. Hankkeen avulla tuetaan verkostoyhteisönä jäsenoppilaitoksia toisen asteen koulutuksen merkittäviin uudistuksiin.

Yhteiskunnan digitalisaation myötä on noussut tarve vahvistaa perinteisenä pidetyn lukiokoulutuksen muutosta tietoteknologian käyttöön oppimisessa ja osaamisen arvioinnissa. Ylioppilastutkinto on sähköistymässä ja näin avaamassa näköalaa laajemminkin lukiokoulutuksen digitalisoitumiseen. Lukion opetussuunnitelman päivittämisen lähtökohtana ovat nykyiset perusteet, joita kehitetään vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Päivittämisen myötä kohdistuu odotuksia oppiainerajat ylittäviin projektiluontoisiin teemaopintoihin, jotka tiivistävät eri oppiaineiden yhteistyötä ja vahvistavat laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Opetussuunnitelman päivitystyön yhtenä tavoitteena on tukea monipuolisia opiskeluympäristöjä ja opetusteknologian käyttöä.

 

Hankkeen tavoitteet

-Isoverstaan Osaava-hankkeiden aikana kehitettyjen ja hyviksi koettujen toimintojen vakiinnuttaminen

-Vakiinnuttamista tukevien toimintojen jatkokehittäminen

-Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksien opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen huomioiden käynnissä olevat ja tulevat mittavat uudistukset

 

Hankkeen suunniteltua kehittämistoimintaa

Osaava-ohjelman hankerahoituksella on pystytty toteuttamaan osaamisen kehittämiseen liittyviä rakenteita ja toimintamalleja merkittävästi. Isoverstaan strategiaa tarkistetaan huomioiden tulevat toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenteelliset ja pedagogiset muutokset. Strategiatyöhön osallistuvat jäsenoppilaitokset, millä varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus. Tässä hankkeessa vakiinnutetaan aiempien Osaava-hankkeidemme puitteissa tehdyt hyviksi osoittautuneet kehittämistoiminnot.

Keväällä 2015 julkaistun uudistetun Isoverstaan www-sivuston kehittämistä jatketaan edelleen täydennyskoulutustarjonnan selkeyttämiseksi. Uudistettu järjestelmä tukee tässä hankkeessa toteutettavaa täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja viestintää. Hankkeessa vakiinnutetaan uuden sivuston uusien digitaalisten työkalujen, kuten Kommenttiseinän, käyttöä koulutuksissa sekä opetuksen vuorovaikutteisuuden ja opiskelijoiden osallistamisen lisääjänä.

Hankkeen avulla vakiinnutetaan aluekoulutusmalli, jonka yhtenä tavoitteena on täydennyskoulutuksen helpompi saavutettavuus lähellä opettajaa. Alueyhteyshenkilöitä aktivoidaan keskinäiseen yhteistyöhön muun muassa virtuaaliyhteyksiä hyödyntäen. Hankkeessa vakiinnutetaan alueyhteyshenkilöiden ja -koulutuksien toiminta.

Täydennyskoulutusta suunnataan erityisesti vähän tai ei ollenkaan koulutuksissa käyneille opettajille. Aluekoulutusmalli tukee jo lähtökohtaisesti tätä monella tavoin. Koulutus viedään lähelle oppilaitosta ja oppilaitos mahdollistaa opettajan pääsyn vuorollaan oman aineryhmänsä koulutuspäivään. Hankkeessa toteutetaan täydennyskoulutusta monipuolisesti eri koulutusmalleja, esimerkiksi työpajoja, soveltaen.